Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > พระพุทธศาสนา

พุทธทาสศึกษา

(1/1)

admin:
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. พุทธศักราช 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ท่านได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านพร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด


เข้าสู่หน้าหลักที่รวบรวมคำสอนทั้งหนังสือธรรมและเสียงธรรม
http://buddhadasa.org/

Apisit:
ได้ศึกษาเพิ่มเติม ทำให้ได้เรียนรู้พุทธศาสนาเยอะขึ้นเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version