Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > พระพุทธศาสนา

สุข ทุกข์ คือ อะไร ?

(1/1)

admin:
คำว่าสุขหรือคำว่าทุกข์ เราเป็นคนกำหนดมันว่าเป็นทุกข์และเป็นสุข แท้จริงทุกข์คือเรื่องที่เราไม่พอใจ สุขคือเรื่องที่เราพอใจ

พอพินิจลงลึกมาอีกหน่อย รากของมัน คือ ความพอใจกับความไม่พอใจ

ลึกลงไปในความพอใจและไม่พอใจ คือ ที่แท้เพราะเราเอาตัวเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ไปยึด ไปติด ไปผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ แล้วมาคิดปรุงแต่งว่า เรื่องนั้นเราพอใจ เรื่องนี้เราไม่พอใจ

ถ้าไม่เอาคำว่าเรา ไปเกี่ยวข้องกับมัน ไม่ปรุงเรื่องราวต่างๆ รอบตัวเรา ไม่เอาตัวเราไปผูกไปติดกับเรื่องราวต่างๆ ปล่อยมันเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้มันเกิด คิดได้อย่างนั้นเมื่อไหร่ ความทุกข์หายสิ้นhttps://medium.com/@aegkaluk/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-743afad030fa

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version