แหล่งเรียนรู้

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

[2] ระบบการศึกษาในสิงคโปร์เป็นอย่างไร

[3] การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

[4] ส่วนหนึ่งของหนังสือ กว่าจะไปถึงดวงจันทร์

[5] การศึกษากับอาเซียน

[6] ทักษะการกระตุ้นให้คิด

[7] การเรียนการสอนโดยระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creativity-Based Learning)

[8] โครงการโทรทัศน์ครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[9] สมคิด ลวางกูร-เป้าหมายคือทุกอย่าง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version